شرح وظایف

واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان

 شرح وظایف پزشک در برنامه آموزش سلامت
 
شرح وظایف کاردان و کارشناس بهداشتی در آموزش سلامت
 
  شرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت
 
 
شرح وظایف واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان

1- اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

2- برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3- طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی وسایر شواهد درشهرستان

4- ارائه مشاوره فنی درزمینه آموزش وارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه وسایر سازمانها ، اداران ونهادها درشهرستان

5- آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان درموضوعات آموزشی ، ارتباطی ، اطلاع رسانی وارتقای سلامت

6- برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ، ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

7- ارزشیابی برنامه های آموزش وارتقای سلامت ونظارت بررعایت استانداردها درفرایندهای آموزش سلامت شهرستان

8- مشارکت درطراحی واجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی درسطح شهرستان

9- توزیع منابع مالی برنامه های آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

10-جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش وارتقای سلامت شهرستان

11-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های جلب حمایت ومشارکت سازمانها ، ادارات ونهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش وارتقای سلامت

12-همکاری با رسانه های جمعی شهرستان درطراحی واجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

13-مشارکت درایجاد وتوسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج ، بیمارستان های مروج سلامت ، مدارس مروج سلامت وجوامع ایمن) درشهرستان

14-مشارکت درشناسایی وتحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش وارتقای سلامت درسطح شهرستان

15-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب درشهرستان

16-توسعه برنامه های مشارکتی وتقویت تشکل های داوطلبانه درحوزه سلامت شهرستان

17-مشارکت درگسترش برنامه های سلامت درمراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت ومکانهای عمومی

18-همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی درطراحی واجرای مداخلات سلامت درشهرستان

19-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت درسطح شهرستان

20-جمع آوری، تحلیل ، گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

21-حمایت از تولید وتوسعه منابع علمی ، رسانه ها وبانکهای اطلاعاتی آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

22- مشارکت درطراحی واجرای پژوهش های کاربردی درحوزه آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

23-شناسایی وحمایت ایده های نوآورانه درزمینه آموزش وارتقای سلامت منطقه

24-همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش وارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی ومعرفی رویکردهای وبرنامه های جدید درشهرستان

 

شرح وظایف پزشک در برنامه آموزش سلامت :

 1. نیازسنجی آموزشی منطقه
 2. تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشکلات و معضلات بهداشتی منطقه و نیازسنجی بعمل آمده
 3. برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش بهداشتی مردم با توجه به اولویت ها و چهره اپیدمیولوژیک جامعه
 4. آشنایی با شیوه های آموزش به روش نوین و مشارکتی
 5. آمزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزش به مردم
 6. تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)
 7. ارتقاء دانش و مهارت کارکنان مرکز از طریق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی
 8. ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه به مرکز
 9. تشکیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط پزشک مرکز
 10. جلب مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در اجرا ی برنامه آموزشی
 11. پایش ،نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ارائه طریق به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی
 12. نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت
 13. آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشکلات
 14. تشکیل جلسه درون بخشی با پرسنل مرکز و تهیه برنامه مداخله ای بصورت تیمی ( TPS ) به منظور رفع مشکل بهداشتی منطقه
 15. نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی کاردانان، کارشناسان و بهورزان خانه های بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت آموزش
 16. نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز
 

شرح وظایف کاردان و کارشناس بهداشتی در آموزش سلامت :

 1. نیازسنجی آموزشی منطقه
 2. تعیین ، مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسایل و مشکلات بهداشتی مناطق تحت پوشش مرکز و اولویت بندی آنها و مشخص کردن سهم آموزش در هر مشکل
 1. برنامه ریزی آموزشی بر اساس تعیین اولویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه
 2. تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)
 3. طراحی برنامه های مداخله ای در جهت حل مشکل منطقه
 4. اجرای برنامه آموزشی با روشهای نوین متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش
 5. ارزشیابی آموزشها و نتایج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعیین اثر بخشی آموزشی
 6. نظارت ، ارزشیابی بر اجرای برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی بر خانه های بهداشت
 7. همکاری با بهورزان در زمینه آموزشهایی که از عهده بهورزان خارج است
 8. نظارت بر شیوه های آموزشی که توسط بهورزان در خانه های بهداشت ارایه می گردد با توجه به گروه مخاطب
 9. ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه توسط مامای خانواده و بصورت فصلی توسط کاردان یا کارشناس منطقه به مرکز
 10. تشکیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط کاردان یا کارشناس مرکز
 11. ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزارشده توسط بهورز و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 12. ارسال فرم ارزشیابی از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش
 13. نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز
 14. تاکید بر آموزش بهورزان در زمینه مواردی که سطح آگاهی آموزش گیرندگان در ارزشیابی بعمل آمده پایین است
 15. توزیع صحیح نشریات آموزشی از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه های بهداشت و نظارت بر نصب جایگاه مناسب پوسترها در خانه های بهداشت
 16. گسترش فضاهای آموزشی (مدرسه ، مسجد و ...)
 17. نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت
 18. تقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی ، اجرای و ارزشیابی مسایل سلامت
 19. برگزاری جلسه آموزشی جهت بهورزان مناطق تحت پوشش
 20. پیگیری طرح بسیج سلامت در منطقه و نظارت بر فعالیت های آموزشی فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به نیروههای تحت پوشش
 21. جمع آوری و ارسال گزارش فعالیت های آموزشی اجرا شده توسط فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به مرکز
 22. برگزاری جلسات آموزشی جهت فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج بر اساس مشکل منطقه

شرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت :

مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر

تعیین اولویت های بهداشتی

برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی

تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )

آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب

تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها

جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی

تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا

پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل

توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش


تاریخ به روز رسانی:
1398/06/02
تعداد بازدید:
366
Powered by DorsaPortal