• 1403/02/08
  • - تعداد بازدید: 384
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
آگهی بکارگیری نیروی قراردادی کارشناس تغذیه

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی کارشناس تغذیه برنامه پزشک خانواده روستایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد در نظر دارد برای تامین نیروی مورد نیاز خود در رشته شغلی کارشناس تغذیه از محل مجوز شماره736762 مورخ1403/01/28 ، فرد  واجد شرایط را به استناد تبصره 4 ماده 70 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پز شکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

توجه : این نیرو در قالب طرح پزشک خانواده می باشد و هیچگونه رابطه استخدامی با شبکه بهداشت، درمان شهرستان پاسارگاد ندارند و تعهد استخدامی و یا تداوم انجام کار برای شبکه به هیچ عنوان ایجاد نمی نماید . همچنین قرارداد یک ساله بوده ،اگر در حین انجام کار رضایت از عملکرد وجود نداشته باشد قرارداد بصورت یک طرفه لغو می گردد. 

لینک فایل آگهی

  • گروه خبری : اخبار,اطلاعیه ها,پیام سلامت,اخبار واحدها
  • کد خبری : 100427
کلیدواژه

فایل ها