شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد در۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۴ تأسیس گردید.
 
واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در حال حاضر به شرح زیر می باشد:
         بیمارستان امام جعفر صادق (ع) (واقع در سعادت شهر)
         مرکز بهداشت شهرستان
         یک پایگاه اورژانس ۱۱۵ بین شهری
         دو مرکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی (سعادتشهر و مادرسلیمان )
    دوازده خانه بهداشت (۸ خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی سعادتشهر و ۴خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی مادر سلیمان)
        یک پایگاه بهداشت شهری (واقع در سعادت شهر)
 
مشخصات منطقه شامل جمعیت به تفکیک شهری و روستایی  موقعیت جغرافیایی:
کل جمعیت منطقه ۳۶۹۴۹ نفر می باشد که حدود ۱۵۸۷۱ نفر آن را جمعیت روستایی و حدود ۲۱۰۷۸ نفر آن را جمعیت شهری تشکیل می دهند.
شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در شهر سعادتشهر واقع شده است که فاصله این شهر از سمت شمال با مادر سلیمان ۳۰ کیلومتر و با شهرستان خرمبید ۱۱۰ کیلومتر، از سمت جنوب با شهرستان مرودشت ۶۰ کیلومتر و با شیراز ۱۰۵ کیلومتر و از سمت شرق با شهرستان ارسنجان ۲۴ کیلومتر می باشد.
روستاهای پیرامون و تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد ۳۶ روستا.
 
شرح وظایف شبکه:
بخشی از وظایف شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد با توجه به نظارت و سرپرستی بر بیمارستان امام جعفر صادق (ع)، مرکز بهداشت سعادتشهر، مراکز بهداشتی درمانی (مادر سلیمان و سعادتشهر)، خانه های بهداشت، پایگاه بهداشتی به شرح زیر می باشد:
        انجام اقدامات درمانی و اورژانسی در بخش های مختلف بیمارستان
        نظارت و سرپرستی بر انجام هر چه بهتر مراقبت از بیماران (توسط سوپروایزر کشیک و مترون)
        مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی به بیماران و راهنمایی بیماران (توسط پزشک)
   بررسی، برنامه ریزی، تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه بهداشت خانواده( در قالب سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
        نظارت بر برنامه های آموزشی طرح های اجرایی (بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و ...)
   برنامه ریزی فعالیتهای مراکز درمانی و بیمارستان با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
        نظارت و تأمین دارویی درمانگاه و بخش های مختلف
        آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار، وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات.
        رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در جهت رفع آنها(بوسیله تماس تلفنی با ریاست شبکه و مراجعه مستقیم به ایشان)
        انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت جهت پیش بینی برنامه های اجرایی
   نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اجرای مقررات و استانداردهای مربوطه
        و بطور کلی نظارت و سرپرستی بر کار و مسئولیت پرسنل واحدهای مختلف تحت پوشش شبکه
 
معاونتهای موجود در شبکه:
* معاون اجرایی
* معاون بهداشتی
* معاون درمان
 
بخش های اداری:
رئیس شبکه
مسئول دفتر
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
فن آوری اطلاعات وارتباطات
نظارت بردرمان
غذا و دارو
امور مالی 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.