اخبار شبکه
معرفی شبکه بهداشت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد در۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۴ تأسیس گردید. واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در حال حاضر به شرح زیر می باشد: - بیمارستان امام جعفر صادق (ع) (واقع در سعادت شهر) - مرکز بهداشت شهرستان - یک پایگاه اورژانس ۱۱۵ بین شهری - دو مرکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی (سعادتشهر و مادرسلیمان ) - دوازده خانه بهداشت (۸ خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی سعادتشهر و ۴خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی مادر سلیمان) - یک پایگاه بهداشت شهری (واقع در سعادت شهر)