شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد

نشانی پستی:

استان فارس - شهرستان پاسارگاد بخش مرکزی (سعادتشهر) بلوار امام (ره) شبکه بهداشتی ودرمانی شهرستان پاسارگاد


شماره تماس: ۶۰۷۵-۶۰۳۵-۷۷۷۷-(۰۷۱۴۳۵۶)

نمابر: ۰۷۱۴۳۵۶۳۹۹۴

پست الکترونیکی : pasargad@sums.ac.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.