شرح وظايف واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان
 • 1-   برنامه ریزی های لازم جهت انجام نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها ، اولويتها و ضرورتهای موجود با هماهنگی واحدهای ستادی
 • 2-      نظارت بر اجرا و برگزاری صحیح دوره های آموزشی در كليه واحدهای تابعه.
 • 3-      برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی.
 • 4-      اطلاع رساني زمان برگزاري دوره ها به واحدهاي تابعه.
 • 5-       ثبت دوره هاي آموزشي در شناسنامه آموزشي كاركنان و مديران.
 • 6-     ارسال  دوره های آموزشی برای صدور مجوز.
 • 8-      نظارت مستمر بر نحوه اجراي آزمون دوره هاي آموزشي وارزشیابی دوره ها.
 •  9-      ارائه آمار و عملكرد واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان.
 • 10-   ارزشيابي از دوره هاي آموزشي برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود.
 • 11-   بررسی ، پیشنهاد های مربوط به واحد
 • 12-   صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده به استناد مدارك و مستندات موجود.
 • 13-   برآورد اعتبار مورد نياز جهت هزينه هاي آموزش.
 • 14-   انجام ساير امورات مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-26 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ