وظایف کارگزینی :
1-صدور احکام کارگزینی
2-پاسخگویی به مکاتبات اداری وپیگیری مکاتبات
3-دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دريافت ميکند.
4-آمار و آگاهی مورد نياز و نظرات ساير واحدها را در ارتباط با برنامه‌های اجرا شده توسط مديريت خدمات گردآوری و مطالعات لازم را در اين زمينه انجام ميدهد.
5- مشخص کردن عيوب و نواقص مربوطه آگاهی‌های گردآوری شده از نتايج اجرای برنامه‌ها را بررسی،ارزيابی و تجزيه و تحليل مينمايد.
6-به منظور هماهنگ نمودن فعاليتها و رفع مشکلات اداری و مالی با واحدهای مسئول در دانشگاه تماس برقرار ميکند.
7-جهت بهبود بخشيدن به روشهای مورد عمل و حسن انجام کارها و وظايف، برنامه‌های گوناگون اداری را تهيه و تنظيم و ارائه مينمايد.
8-در تنظيم آئين‌نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه همکاری مي نمايد.
9-برابر دستور در نشستهای گوناگون اداری شرکت ميکند.
10-پيش‌نويس نامه‌های مربوطه را برابر دستور تهيه مينمايد.
10-گزارشهای لازم را تهيه ميکند.
12-در صورت لزوم گزارشهای تهيه شده توسط همکاران را مطالعه و اظهار نظر ميکند.
13-ديگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام ميدهد.

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1محسن رستمی
کارشناسیکارگزین
2سمیه طالبی
کاردانی
کارگزین
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-8 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ