شــرح وظـايف و مسئـوليتـهـای

 واحــد حــراسـت

 

          استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل،تاسيسات و مدارک محرمانه
                 برنامه ريزی،سازماندهی،نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستی
                     مراقبت و نظارت بر کليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان برای مقابله با حوادث غيرمترقبه و همچنين حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعيين شده
                     تهيه و ابلاغ بخشنامه ها،آئين نامه ها،مقررات و توصيه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در جهت رفع نقايص و بهبودهای روشهای حراستی
                      دريافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه
                     کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم

 

پرسنل واحد

  
  

ردیفنام و نام خانوادگیمدرکسمت
1جواد هوشیارکارشناسی مسئول واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-8 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ