وظایف امور عمومی
1-دريافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2-تأمين فضا و تدارک تجهيزات و امکانات و وسايل اداری جهتارائه خدمات
3-انجام اقدامات لازم برای تأمين نظافت و سالم سازی محل کارو تأمين بهداشت محيط مناسب برای ارائه خدمات
4-تأمين وسايل ارتباطی مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائهخدمات
5-تأمين وسايل و امکانات رفاهی کارکنان  
6-برنامه‌ريزی جهت افزايش کيفيت خدمات اداری و پشتيبانی
7-برنامه‌ريزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزينههای غير ضروری
8-سازماندهی ، تعيين شرح وظايف ، تقسيم کار ، تعيين حدوداختيارات و تفويض اختيار در بين ادارات تابعه
9-برنامه ريزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتيبانی به بخشخصوصی
10-برنامه ريزی و نظارت بر عمليات تدارکاتی ، انبارداری ،تعميرات و نگهداری خودروها
11-رسيدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
12-انجام بررسيهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوساناتقيمتها
13-رسيدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسيده
14-امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموريت و... مربوط بهکارکنان تحت سرپرستی
15-نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماييهای لازم
16-شرکت در نشست‌ها و کميسيونهای گوناگون برابر دستور
17-بررسی گزارشهای تهيه شده از کارهای انجام يافته و ارائه بهمقامات مافوق
18-انجام ديگر کارهای مربوطه برابر دستور

 
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک
1علی اصغر مهر آورکارشناسی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-8 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ