نام ونام خانوادگی
سمت اجرایی
پست الکترونیکی 
محسن حاتمینماینده حقوقی
hatamima@sums.ac.ir 
شرح وظايف اداره حقوقي و املاك دانشگاه
  
 اداره حقوقي و املاك براي ايفاي ماموريت و وظايف و اختيارات خود ، داراي واحدهاي تابعه زير است:
 
  • -  مديريت 
  • -   امور اراضي و املاک
  • -    مديريت امور قراردادها
  • -    امور تعهدات پزشكان
  • -     امور دعاوي


توضيح:چنانچه حجم و ميزان کارهاي ثبتي و حقوقي شهرهاي استان در حدي باشد که ضرورت استقرار نمايندگي را ايجاب کند ، اداره حقوقي مجاز است براي هريک از شبكه ها ، يک نفر نماينده با نظر رئيس شبكه انتخاب و منصوب کند . نماينده مقيم ، مستقيما تحت نظر اداره حقوقي و املاك انجـام  وظيفه مي کند و موظف است تحت نظارت وي و در چارچوب وظايف و اختيارات اداره حقوقي خدمات لازم را به مراکز تحت پوشش ارائه دهد .
                
 
 امور اراضي و املاک
 
ماموريت : 
شناسايي و تشخيص حقوق مالکيت سازمان نسبت به اراضي ، ساختمانها ، تاسيسات و تجهيزات و حقوق انتفاعي و اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي در جهت تحصيل و استيفاء و حفظ آنها درچارچوب قوانين و مقررات .
 
اهم وظايف و اختيارات :
- بررسي مکاتبات مربوط به اراضي و مستغلات واصله از وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، موسسات خصوصي و ساير مراجع و اظهارنظر و تهيه پاسخ مقتضي در خصوص مورد.
- اظهارنظر و مشارکت در تحصيل اراضي و مستغلات و هرگونه حقوق انتقاعي موردنياز سازمان در سراسر کشور و انجام اقدامات حقوقي و ثبتي مربوطه .
- ايفاي نمايندگي سازمان درانجام کليه اقدامات حقوقي و ثبتي مربوط به اراضي و املاک و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر در محاضر و ساير مراجع ذيصلاح .
- اتخاذ تدابير لازم در جهت جلوگيري از هرگونه تجاوز يا تصرف عدواني به اراضي مستغلات سازمان و اقدام قانوني عليه متجاوزين و متصرفين .
- تهيه شناسنامه کليه اراضي و املاک سازمان در سراسر کشور و رفع اشکالات موجود و نهايتا تحصيل اسناد مالکيت .
- تهیه مشخصات و لیست اراضی و ابنیه استیجاری سازمان در سراسر کشور.
-  مشارکت در تنظيم قراردادهاي اجاري و استيجاري در خصوص اراضي و مستغلات .
- طرح و تعقيب دعاوي و انجام هرگونه اقدام حقوقي ، به منظور تامين منافع و رعايت مصالح سازمان در خصوص املاک و مستغلات .
-  دفاع از حقوق و منافع سازمان درقبال دعاوي و ادعاهاي مربوط به اراضي و املاک .
- مطالعه و جمع آوری قوانین ومقررات وآئین نامه های مرتبط با اراضی واملاک.
- پيگيري اقدامات اجرايي مرتبط با فعاليت واحد از طريق مراجعه به مراجع ثبتي ، انتظامي، قضايي ، دفاتر اسناد رسمي ، موسسات ، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي .
 
 
 مديريت امور قراردادها
 
ماموريت :
  اظهار نظر ، مشارکت و ارائه خدمات تخصصي مشورتي در تهيه و تنظيم متون و انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي سازمان و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آنها و همچنين طرح و تعقيب دعاوي در ارتباط با عدم ايفاي تعهدات و تکاليف از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و دفاع از حقوق و منافع سازمان در دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقده که له يا عليه سازمان در محاکم داخلي و خارجي مطرح مي شود .
 
اهم وظايف و اختيارات :
-اظهارنظر حقوقي درمورد کليه تعهدات له يا عليه سازمان و ارائه طريق حقوقي به مسئولين ذيربط به نحوي که تعهدات موردنظر ، با اساسنامه سازمان و ساير مقررات جاري کشور مغايرت و منافات نداشته باشد.
-همکاري و نظارت حقوقي درتهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي و خارجي سازمان .
- تهیه و تنظیم انواع قراردادهای نمونه مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان.
- بررسی و اظهار نظر واعمال نظر حقوقی درقراردادهای منعقده فیمابین سازمان ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی.
-تهيه متن تعهدنامه ها و ضمانت نامه هاي مختلف موردنياز سازمان و انجام اقدامات مربوطه تا حصول نتيجه .
-رسيدگي به شکايات واصله در زمينه اجراي قراردادها ( درصورتي که اداره کل حقوقي بعنوان داور مرضي العارفين عنوان شده باشد) و اعلام پاسخ به شاکي يامقام ارجاع کننده .
-بررسي و اقدام متناسب قضايي درخصوص الزام متعهدين سازمان به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع مراکز و واحدهاي مختلف سازمان .
-انجام وظيفه بعنوان نماينده حقوقي سازمان در مراجع قضايي ، اداري و سازمانها و نهادهاي دولتي .
9-طرح و تعقيب دعاوي (اعم از داخلي و خارجي ) عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، در دعاوي ناشي از قراردادهاي سازمان .
-دفاع از مصالحه ومواضع سازمان در دعاوی ناشی از قراردادهای مطروحه له یا علیه سازمان تا اخذ نتیجه نهایی.
-مطالعه و جمع آوري قوانين و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجراي قراردادها .
--تهيه مجموعه نمونه قراردادهاي مختلف جهت بهره برداري هاي آتي .
-پيگيري و مباشرت در انجام وظايف واحد تا حصول نتيجه قطعي.
-شناسايي متعهدين به سازمان ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) ، برقراري تماس با آنان و پيگيري وصول مطالبات سازمان .
 
     امور تعهدات پزشكان
 
-امور مربوط به تعهدات پزشكان و اخذ تعهد لازم از پزشكان
-به اجرا گذاشتن تعهدات پزشكاني كه به تعهدات خود عمل نكرده اند
-جمع اوري قوانين و مقررات مربوط به اخذ تعهدات دوره هاي مختلف
-شناسايي متعهدين به سازمان ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) ، برقراري تماس با آنان و پيگيري وصول مطالبات سازمان
-ايفاي وظايف نمايندگي حقوقي جهت امضا اسناد تعهد در دفترخانه
  
 
 مديريت امور دعاوي
 
ماموريت :
     طرح دعاوي کيفري و حقوقي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق و مصالح  و منافع سازمان در دعاوي مطروحه عليه سازمان .
 
اهم وظايف و اختيارات :
-  طرح و تعقيب دعاوي اعم از حقوقي و کيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي .
-  دفاع از حقوق و مصالح سازمان در دعاوي مطروحه له يا عليه سازمان .
-  ايفاي وظايف نمايندگي حقوقي سازمان در کليه مراجع قضايي ، اداري و ساير نهادها و موسسات دولتي .
-  دفاع از حقوق و مصالح سازمان در دعاوي مطروحه عليه سازمان در ديوان عدالت اداري.
- دفاع از حقوق و مصالح سازمان در دعاوي مطروحه عليه سازمان در مراجع و هيئت هاي رسيدگي ، تشخيص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعي .
- ارشاد قضايي و همکاري با ديگر واحدها و مراکز سازمان در موضوعات حقوقي ، قضايي و کيفري .
-  جمع آوري قوانين و مقررات مصوبه جهت بهره برداري آتي .
-  پيگيري امور مرتبط با موضوع فعاليت واحد در مراجع و محاکم اداري ، انتظامي و قضايي.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-25 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ