معرفی واحد
شرح وظایف
تماس با ما


 

معرفي واحد سلامت خانواده وجمعيت

 

 • سلامت خانواده يا بهداشت  خانواده هسته يا كانون اصلي بيشتر فعاليتهاي پيشگيرانه در همه  كشورهاي دنيا مي باشد  بر گيرنده كليه اقدامات ياخدماتي است كه يك خانواده جهت ارتقاءسطح سلامت به آن نيازمند است.در حقيقت بهداشت خانواده طيف وسيعي از مراقبتها كه از پيش از تولد يعني در دوران جنيني يا حتي قبل از آن در دوران پيش از بارداري آغازوبه  دوران كودكي ،بلوغ ،.....وسالمندي ختم مي شود را شامل مي شود.
 
 

معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
پروانه صالحیکارشناس ماماییکارشناس مسئول  بهداشت خانواده
نوش آفرین شادکامکارشناس بهداشت عمومیکارشناس بهداشت خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
شرح وظایف
تماس با ما


اين واحد در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سوم (milleunium Development Goals)كه شامل موارد زير مي باشد فعاليت مي كند.
 • كاهش مرگ كودكان زير 5سال دراثربيماريهاي شايع
 • كاهش باربيماري هاي اولويتداردركودكا ن زير 8 سال
 • كاهش ميزان مرگ نوزادان به زير17 درهزارمواليد
 • كاهش مرگ كودكان يك تا 59 ماهه به كمتراز 10 درهزار مواليد
 • كاهش ميزان مرگ مادربه حدود 25درصدهزارتولدزنده
 • كاهش ميزان سزارين به ميزان 25%
 • افزايش پوشش مراقبتهاي دوران بارداري(حداقل 6بار)به ميزان 93% تاسال 1394
 • افزايش پوشش زايمان ايمن به ميزان بيش از 96% تاسال 1394
 • افزايش پوشش مراقبتهاي پس از زايمان(حداقل 2بار)به ميزان بيش از80%تاسال 1394
 • افزايش پوشش زايمان بدون درد دارويي وغيردارويي به ميزان 50% تاسال 1394
 • كاهش اختلالات شايع دوره سالمندي وعوارض ناشي ازآن به ميزان 10%
 • افزايش پوشش روشهاي مدرن پيشگيري ازبارداري به ميزان 60%
 • كاهش ميزان حاملگيهاي ناخواسته به ميزان%10
 • كاهش احتلالات شايع دوران ميانسالي بهبودشيوه زندگي درميانسالي
 • سطح بندي خدمات مادرونوزاد
 • تشكيل منظم كميته هاي مرگ مادرونوزاد
 • فعال نمودن كميته ترويج تغذيه باشيرمادروآموزشهاي لازم واجراي برنامه عملياتي
كاهش ميزانunmet need(بهميزان 5%)
 
برنامه كودكان شامل: مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال ( مانا) ا Integrated management of child health (IMCH) ومراقبت ادغام يافته كودك سالمWell Child Care (W.C.C)
فعاليتهاي برنامه:
1-برگزاري كارگاههاي آموزشي ( احياء نوزاد ، ترويج تغذيه با شير مادر ، مانا ، كودك سالم و ... )ويژه نيروهاي محيطي وبخش درمان
2-پايش و ارزيابي چگونگي اجراي اقدامات 10گانه در بيمارستان داوطلب دوستدار كودك  
3-صدور كوپن و حواله شير مصنوعي جهت افراد نيازمند بر اساس تائيد كميته شهرستاني طبق ضوابط.
-4تكميل پرسشنامه هاي مرتبط بامرگ كودك 59-1ماهه وورود اطلاعات به برنامه نرم افزاري cso
5-برگزاري كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه به صورت فصلي وارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتي
6-برگزاري كميته مانا وكودك سالم به صورت فصلي با حضور مسئولين مراكز وكليه نيروهاي ذيربط
7-برگزاري كميته ترويج تغذيه با شيرمادر به صورت فصلي وارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتي
8-برآورد ،تامين وتوزيع مكملهاي مانا هر 2ماه يكباردر سطح مراكز وخانه هاي بهداشت
9-نظارت بر پايش فصلي مانا وكودك سالم در سطح مراكز وخانه هاي بهداشت وورود نتايج پايش به برنامه نرم افزاري
10-ارزيابي 6ماهه مانا وكودك سالم در سطح مراكز وخانه هاي بهداشت وورودنتايج به برنامه نرم افزاري
11-نظارت بر حسن اجراي برنامه كودك سالم ومانا،ترويج تغذيه با شيرمادر در كليه سطوح
12-
 
برنامه تنظيم خانواده :
هدف كلي:پیشگیری از بارداری های ناخواسته و پرخطر و کمک بهزوجین جهت برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف باروری به صورت آگاهانه ،مسئولانه وداوطلبانه در راستای تامین نیازهای آموزشی ،پرورشی و سلامتی فرزندان
فعاليتها:
1-برگزاري كارگاههاي آموزشي كنتراسپتيوها
2-برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج در روزهاي شنبه وچهارشنبه هر هفته جهت زوجين
3-تأمين تجهيزات اتاق IUD در مراكز بهداشتي درماني وپايگاه بهداشتي
4-برآورد ،تامين وتوزيع كنتراسپتيوها به صورت فصلي در سطح مراكز وخانه هاي بهداشت
5-هماهنگي جهت انجام TL سياري
6-تقسيم حق الزحمه مربوط به IUD گذاري، TL و VAS انجام شده به صورت فصلي جهت كليه افراددرگير
7-نظارت بر انجام كميت وكيفيت مراقبتهاي تنظيم خانواده در سطح مراكز وخانه هاي بهداشت
8-تهيه پمفلت و جزوات آموزشي
9-بررسي شاخصهاي بهداشت باروري و تجزيه و تحليل آنها
10-نظارت براجراي كمي وكيفي كلاسهاي مشاوره قبل ازازدواج 
11-پيگيري چاپ فرمهاي مورد نياز در زمينه اجراي برنامه
12-شناسايي گروه unmet need
  
برنامه سلامت زنان :
 
هدف كلي:ارتقاءسلامت زنان درراستاي گسترش خدمات آموزشي پيشگيري وتشخيصي زودرس سرطانهاي شايع در گروه سني زنان 65-20 سال
فعايتهاي برنامه:
 
1-برگزاري كارگاه آموزشي در زمينه سرطانها و عفونتهاي شايع در زنان جهت كليه نيروهاي ذيربط
2-ارائه خدمات پاپ اسمير وCBEدر كليه مراكز وپايگاههاي بهداشتي
3-تأمين تجهيزات كلينيكهاي غربالگري سرطان دهانه رحم و پستان
4-برگزاري كميته سلامت زنان به صورت فصلي وارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتي
5-تقويت سيستم ارجاع در برنامه غربالگري سرطان پستان
6-جلب همكاري سازمانهاي برون بخشي در زمينه اجراي برنامه ها
7-تهيه پمفلت و جزوات آموزشي
8-جمع آوري اطلاعات آماري و تجزيه و تحليل شاخصهاي مرتبط با برنامه
9-افزايش توانمندي شناختي ومهارتي داوطلبان بهداشتي ورابطان متخصص ادارات در زمينه سرطانها
10-برگزاري بزرگداشت هفته سلامت زنان
برنامه مادران:
هدف كلي :كاهش مرگ وعوارض ناشي از بارداري وزايمان تا 6هفته پس اززايمان وكاهش مرگ پرينيتال در جنين ونوزاد
فعاليتهاي برنامه:
1-ترويج زايمان طبيعي ايمن وكم درد
2-تضمين وبهبود كيفيت مراقبتهاي پيش از بارداري ،زايمان وپس اززايمان در كليه سطوح
3-برگزاري كميته مرگ و ميرمادران وزايمان ايمن به صورت فصلي وارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتي
4-آموزش تمامي كاركنان ارائه دهنده خدمت در كليه سطوح(خانه بهداشت ،مراكزبهداشتي درماني،ادارات،درمان)
5-افزايش دانش ،آگاهي ومهارت ارائه دهندگان خدمت در تشخيص ودرمان موارد درمعرض خطر،شناسايي مواردنيازمند ارجاع وارائه مناسب اقدامات پيش وحين ارجاع
6-نظارت بر حسن اجراي آموزشها ومراقبتها در كليه سطوح
7-افزايش آگاهي عمومي در زمينه مرتبط با سلامت مادر وجنين
8-تامين تجهيزات ،وسايل،مكملها وفرمهاي مراقبتي موجود در برنامه مادران
9-نظارت بر انجام فعاليتهاي ماما روستا
   
برنامه سالمندان :
هدف كلي:کاهش بار بیماریهای شایع در سالمندان جوان و کاهش میزان وابستگی و معلولیت های شایع دوره سالمندی
فعاليتهاي برنامه:
1-برگزاري كارگاه آموزشي در زمينه شيوه زندگي سالم در سالمندي ومراقبت ادغام يافته سالمند ويژه نيروهاي ذيربط
2-برگزاري كميته سلامت سالمندان به صورت فصلي وارسال صورتجلسه به معاونت بهداشتي
3-برگزاري مراسم بزرگداشت هفته جهاني سالمند (مهر ماه )
4-اجراي برنامه هاي آموزشي در كليه ادارات جهت جمعيت تحت پوشش وپرسنل ادارات
5-نظارت برحسن اجراي برنامه مراقبت ادغام يافته  سالمندان وشيوه زندگي سالم در سالمندي  در كليه سطوح
6-بررسي شاخصهاي مرتبط با برنامه
7-تامين تجهيزات وفرمهاي مراقبتي مورد نياز در اجراي برنامه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-30 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ