وظایف واحد مبارزه با بيماري ها مرکز بهداشتی درمانی سعادت شهر:   
نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
سمانه محمودیپزشک عمومیدکتر
 ماعده صمیمی پزشک عمومیدکتر
نجمه معینی زادهکاردان بهداشت خانواده-
خدیجه احمدیکارشناس بهداشت محیط 
زهرا طاهری نژادکارشناس مبارزه با بیماریها 
 داوود کاظمیکاردان آزمایشگاه 
برات پوردیپلم 
مریم دهقانیانماما 
مریم زارعماما 

1- جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت وبيماري درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها ومشكلات بهداشتي شايع در شهرستان وبرنامه ريزي واجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)
2– بيماريابي ،اجراي موازين پيشگيري وپيگيري ودرمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند ( واگیر و غیرواگیر )
3 –داشتن توانايي لازم حهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف(بيماري هاي واگير و غير واگير)
4 – آموزش كليه كاركنان بهداشتي و آحاد مردم دررابطه بابيماري هاي مختلف وراه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)
5 – ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان
6 – تامين كليه واكسن هاي مورد نيازو نگهداري آنها درشرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها درسطح خانه های بهداشت
7 – برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير،حاشيه شهر ها،اتباع بيگانه ومناطق فاقددسترسي به تسهيلات بهداشتي )
8 – برنامه ريزي و اجراي مراقبت از بيماري ها در اتباع بيگانه
9 – انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت وكزاز درسربازان وهپاتيت B دركاركنان بهداشتي وافراد درمعرض خطر )
10-مراقبت از بيماري هاي غيرواگيرمانند ديابت ،پرفشاري خون،بيماري هاي ايسكميك قلب ،كم خوني ها و...غيره
 
الف – بيماري هاي واگير
1- آموزش بیماریهای واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
2- مراقبت بیماریهای واگیر
3- گزارش دهی بیماریهای واگیر
4- جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای واگیر به سطح شهرستان
5- نظارت بر عملکرد  خانه های بهداشت
6- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه
7- تامین وتوزیع واکسن وداروهای مورد نیاز
8- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر
9-انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت
10- انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری(ایدز- هپاتیت B&C - سوزاک .........)
11- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر
 
 
ب – بيماري هاي غیرواگير
1- آموزش بیماریهای غیرواگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
2- مراقبت بیماریهای غیر واگیر
3- گزارش دهی بیماریهای غیرواگیر
4- جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای غیرواگیر به سطح شهرستان
5- نظارت بر عملکرد  خانه های بهداشت
6- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه
7- انجام مشاوره حین ازدواج

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-14 23:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ