شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت :

 1. نيازسنجي آموزشي منطقه
 2. تعيين اولويت هاي آموزشي با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتي منطقه و نيازسنجي بعمل آمده
 3. برنامه ريزي آموزشي براي ارتقاء دانش بهداشتي مردم با توجه به اولويت ها و چهره اپيدميولوژيك جامعه
 4. آشنايي با شيوه هاي آموزش به روش نوين و مشاركتي
 5. آمزش به پرسنل در خصوص شيوه هاي آموزش به مردم
 6. تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)
 7. ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طريق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي
 8. ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه به مركز
 9. تشكيل  حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط پزشك مركز
 10. جلب  مشاركت مردم و هماهنگي بين بخشي در  اجرا ي برنامه آموزشي
 11. پايش ،نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و ارائه طريق به منظور ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي
 12. نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت
 13. آموزش چهره به چهره در هنگام معاينه بيماران و مشاوره براي حل مشكلات
 14. تشكيل جلسه درون بخشي با پرسنل مركز و تهيه برنامه مداخله اي بصورت تيمي ( TPS ) به منظور رفع مشكل بهداشتي منطقه
 15. نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزشي كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه هاي بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كيفيت آموزش
 16. نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-15 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ