شرح وظایف واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان

1-    اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

2-    برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3-    طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی وسایر شواهد درشهرستان

4-    ارائه مشاوره فنی درزمینه آموزش وارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه وسایر سازمانها ، اداران ونهادها درشهرستان

5-    آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان درموضوعات آموزشی ، ارتباطی ، اطلاع رسانی وارتقای سلامت

6-    برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ، ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

7-    ارزشیابی برنامه های آموزش وارتقای سلامت ونظارت بررعایت استانداردها درفرایندهای آموزش سلامت شهرستان

8-    مشارکت درطراحی واجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی درسطح شهرستان

9-    توزیع منابع مالی برنامه های آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

10-جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش وارتقای سلامت شهرستان

11-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های جلب حمایت ومشارکت سازمانها ، ادارات ونهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش وارتقای سلامت

12-همکاری با رسانه های جمعی شهرستان درطراحی واجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

13-مشارکت درایجاد وتوسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج ، بیمارستان های مروج سلامت ، مدارس مروج سلامت وجوامع ایمن) درشهرستان

14-مشارکت درشناسایی وتحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش وارتقای سلامت درسطح شهرستان

15-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب درشهرستان

16-توسعه برنامه های مشارکتی وتقویت تشکل های داوطلبانه درحوزه سلامت شهرستان

17-مشارکت درگسترش برنامه های سلامت درمراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت ومکانهای عمومی

18-همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی درطراحی واجرای مداخلات سلامت درشهرستان

19-مشارکت درطراحی واجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت درسطح شهرستان

20-جمع آوری، تحلیل ، گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

21-حمایت از تولید وتوسعه منابع علمی ، رسانه ها وبانکهای اطلاعاتی آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

22- مشارکت درطراحی واجرای پژوهش های کاربردی درحوزه آموزش وارتقای سلامت درشهرستان

23-شناسایی وحمایت ایده های نوآورانه درزمینه آموزش وارتقای سلامت منطقه

24-همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش وارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی ومعرفی رویکردهای وبرنامه های جدید درشهرستان

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-15 9:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ