شرح وظايف كاردان و كارشناس بهداشتي در آموزش سلامت :

 

 1.  نيازسنجي آموزشي منطقه
 2. تعيين ، مشخص نمودن وضعيت موجود در زمينه مسايل و مشكلات بهداشتي مناطق تحت پوشش مركز و اولويت بندي آنها و مشخص كردن سهم آموزش در هر مشكل
 1. برنامه ريزي آموزشي بر اساس تعيين اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه
 2. تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)
 3. طراحي برنامه هاي مداخله اي در جهت حل مشكل منطقه
 4. اجراي برنامه آموزشي با روشهاي نوين متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش
 5. ارزشيابي آموزشها و نتايج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعيين اثر بخشي آموزشي
 6. نظارت ، ارزشيابي بر اجراي برنامه هاي آموزشي از نظر كمي و كيفي بر خانه هاي بهداشت
 7. همكاري با بهورزان در زمينه آموزشهايي كه از عهده بهورزان خارج است
 8. نظارت بر شيوه هاي آموزشي كه توسط بهورزان در خانه هاي بهداشت ارايه مي گردد با توجه به گروه مخاطب
 9. ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه  توسط ماماي خانواده و بصورت فصلي توسط كاردان يا كارشناس منطقه به مركز
 10. تشكيل حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط كاردان يا كارشناس مركز
 11. ارزشيابي از جلسات آموزشي برگزارشده توسط بهورز و تجزيه و تحليل اطلاعات
 12. ارسال فرم ارزشيابي از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش
 13. نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز
 14. تاكيد بر آموزش بهورزان در زمينه مواردي كه سطح آگاهي آموزش گيرندگان در ارزشيابي بعمل آمده پايين است
 15. توزيع صحيح نشريات آموزشي از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه هاي بهداشت و نظارت بر نصب جايگاه مناسب پوسترها در خانه هاي بهداشت
 16. گسترش فضاهاي آموزشي (مدرسه ، مسجد و ...)
 17. نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت
 18. تقويت مشاركت مردمي در برنامه ريزي ، اجراي  و ارزشيابي مسايل سلامت
 19. برگزاري جلسه آموزشي جهت بهورزان مناطق تحت پوشش
 20. پيگيري طرح بسيج سلامت در منطقه و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به نيروههاي تحت پوشش
 21. جمع آوري و ارسال گزارش فعاليت هاي آموزشي اجرا شده توسط فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به مركز
 22. برگزاري جلسات آموزشي جهت فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج بر اساس مشكل منطقه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-15 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ