واحد تدارکات:

فعاليتهاي جاري :

1- اقدام درتهیه وخریدلوازم موردنیازواحدهابرابرمقررات وتحویل آن به انبار.

2- نظارت درتهیه وخریداقلام موردنیازواحدهاباتوجه به بودجه مربوطه .

3- تهیه دستورالعمل های لازم درموردمشخصات وحدودبهای اقلام تدارکاتی وارائه راهنمائیهای لازم.

4- نظارت مستقیم برنحوه کارکارپردازان ومأموران خرید.

5- انجام بررسیهای لازم بمنظوربازاریابی وآگاهی ازنوسانات قیمتها.

6- تهیه پیشنهادبمنظورفروش یاتعویض کالاووسایل اسقاط،نیمه اسقاط ونامناسب.

7- پیش بینی وبرآوردنیازهاواحتیاجات آینده براساس اطلاعات جمع آوری شده.

8- تأمین وخریدبموقع احتیاجات درسال ،بطوریکه بنفع سازمان باشد.

9- نظارت درامرنگهداری وحفاظت کالاها وموادتدارکاتی .

10- تهیه گزارش ازفعالیت اقدامات انجام شده به مقام مافوق .

11- انجام سایرمحوله طبق دستورمقام مافوق .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 7:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ