واحد دبیرخانه

 

اهم شرح وظایف:

  • دريافت نامه ها و پرونده هاي رسيده و ارجاع آنها به متصديان مربوطه .
  • ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكاتور.
  • ثبت موضوع و شماره نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكس .
  • تفكيك و توزيع نامه هابراي ارجاع به اقدام كننده ، واحد هاي مختلف و سایر ادارات .
  • پاسخگوئي به ارباب رجوع در حدود وظائف محوله.
  • بايگاني پرونده ها و نامه ها و اوراق اداري .
  • انجام ساير امور طبق نظرمقام مافوق .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 7:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ