واحد امور اداری: :

اهم شرح وظایف 

 

 

 •      انجام تعليمات لازم به كليه كاركنان تحت سرپرستي به منظور رعايت خط مشي تعيين شده وحسن انجام وظايف محوله
 •      مطالعه وامضاء پيش نويسها ويا نامه هاي تهيه شده
 •   نظارت درتهيه وخريد وتحويل ملزومات وتقسيم آن .
 •        نظارت درتنظيم وثبت اموال در دفاتر مربوطه ومراقبت درحفظ ونگهداري آنها
 •       نظارت وانجام كارگزيني كارمندان از قبيل ترفيعات ،اضافات ومرخصي طبق مقررات استخدامي وامضاءاحكام صادره . نظارت در تنظيم ليست حقوق ومزاياي قانوني كاركنان واسناد مالي با رعايت مقررات مالي .
 •       نظارت وسرپرستي امور دفتري وارسال مراسلات واحد متبوع .
 •        مراقبت ورسيدگي به دفاتر حضور وغياب .
 •        شركت دركميسيونهاي مربوطه وجلسات تنظيم بودجه وكميته هاي انتصاب وترفيع .
 •        نظارت ومراقبت برحسن انجام اموري كه از طرف مقام مافوق تعيين شده است
 •        تهيه گزارشات لازم .
 •        انجام ساير امور مربوطه .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-1 22:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ