احد ستاد گسترش
مدیریت تامین نیرو ، امکانات و گسترش شبکه 
 
 
               واحد ستاد هماهنگي گسترش شبكه از جمله واحدهاي ستادي مركز بهداشت هر شهرستان است كه با ابزارهاي مديريتي ارتباط نزديك داشته و وظایفي از قبيل پيگيري و تامين نيروي انساني مورد نياز و تجهيزات اساسي متناسب با گسترش شبكه ، وسعت و جمعيت منطقه را به عهده داشته و با برنامه ريزي صحيح و مناسب مي بايستي بهره وري مناسبي با حداقل امكان مادي و انساني داشته باشد همچنين نظارت و كنترل و سرپرستي توسعه واحدهاي بهداشتي درماني و نظارت بر كار كاركنان و هماهنگ كردن آنها و انجام اقدامات لازم در خصوص تامين نيازهاي پرسنلي كاركنان و ساير امور جاري از جمله وظائف اين واحد مي باشد . اين واحد از ابتداي شروع فعاليت مركز بهداشت فعال بوده و از اركان اصلي مركز بهداشت است .
 
  شرح وظایف :
 
1-   تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه .
2-   بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها .
3-   بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن .
4-   نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحد هاي بهداشتي .
5-  تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه. 
6-  مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.
7-  مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات .
8-  بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تامين آنها .
9-  توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .
10- گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب.
11- هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .
12- همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي .
13- نظارت بر آموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت .
14- انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه .
15- تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزش و آموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها.
 
طرحهاي درحال اجرا :
 
-  طرح پزشك خانواده
IHNS -
-  برنامه ثبت موارد فوت  

پرسنل واحد :
نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
روح اله نعمت الهی کارشناس مبارزه با بیمارهای واگیر کارشناس توسعه وسلامت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 0:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ