شرح وظایف واحدآمار

- نظارت وبررسی در معیارها،شاخصها،طبقه بندیها،جداول ،پرسشنامه ها ودستورالعملهای تهیه شده

- نظارت وبررسی درامرمحاسبات انجام شده وفرمولهای مختلف آماری بکاررفته

- انجام تجزیه وتحلیلهای آماری وبررسی نتایج آمارهای تهیه شده

- نظارت درنحوه اجرای طرحهای آماری وارزشیابی روشهاومعیارهای استفاده شده

- همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان آمارویا افراد دوره ندیده

- تشریک مساعی وهمکاری با مسئولین واحدهای مختلف

- مطالعه وارائه طریق درتهیه وتدوین نشریات آماری

فعالیتهای واحدآمار:

1- آمار

- تشکیل کمیته آمارجهت تبادل نظر کارشناسان ستادی در ارتباط باآمارهای مختلف

- بررسی وکنترل وجمع بندی آمارهای جمعیتی ومحاسبه انواع شاخصهای آماری

- وارد نمودن کلیه زیجهای حیاتی ارسالی پس از بررسی ورفع اشکال به کامپیوتر ومحاسبه شاخصهای آن ومقایسه با شاخصهای استانی واعلام به واحدها

- کنترل و جمع بندی آمارهای بهداشتی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی

- ارسال پس خوراندهای آماری دررابطه با اشکالات

- تجزیه وتحلیل آمارهای ارسا لی ومشخص نمودن نقاط قوت وضعف خدمات ارائه شده و رسم نمودار.

- اجرای طرح ساماندهی آمارجهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی ونظارت آنها

- برگزاری جلسات آموزشی آمارجهت کاردانها وبهورزان در طول سال

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 7:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ