شبكه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد در22 بهمن ماه 1384 تأسیس گردید.
 
واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در حال حاضر به شرح زیر می باشد:
-          بيمارستان امام جعفر صادق (ع) (واقع در سعادت شهر)
-          مركز بهداشت شهرستان
-          يك پايگاه اورژانس 115 بين شهري
-          دو مركز بهداشتي ودرماني شهري و روستايي (سعادتشهر و مادرسليمان )
-     دوازده خانه بهداشت (8 خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی سعادتشهر و 4خانه بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی مادر سلیمان)
-         یک پایگاه بهداشت شهري (واقع در سعادت شهر)
 
مشخصات منطقه شامل جمعیت به تفکیک شهری و روستایی موقعیت جغرافیایی:
کل جمعیت منطقه 36949 نفر می باشد که حدود 15871 نفر آن را جمعیت روستایی و حدود 21078 نفر آن را جمعیت شهری تشکیل می دهند.
شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در شهر سعادتشهر واقع شده است که فاصله این شهر از سمت شمال با مادر سلیمان 30 کیلومتر و با شهرستان خرمبید 110 کیلومتر، از سمت جنوب با شهرستان مرودشت 60 کیلومتر و با شیراز 105 کیلومتر و از سمت شرق با شهرستان ارسنجان 24 کیلومتر می باشد.
روستاهای پیرامون و تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد 36 روستا.
 
شرح وظایف شبکه:
بخشی از وظایف شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد با توجه به نظارت و سرپرستی بر بیمارستان امام جعفر صادق (ع)، مرکز بهداشت سعادتشهر، مراکز بهداشتی درمانی (مادر سلیمان و سعادتشهر)، خانه های بهداشت، پایگاه بهداشتی به شرح زیر می باشد:
-         انجام اقدامات درمانی و اورژانسی در بخش های مختلف بیمارستان
-         نظارت و سرپرستی بر انجام هر چه بهتر مراقبت از بیماران (توسط سوپروایزر کشیک و مترون)
-         مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی به بیماران و راهنمایی بیماران (توسط پزشک)
-    بررسی، برنامه ریزی، تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه بهداشت خانواده( در قالب سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
-         نظارت بر برنامه های آموزشی طرح های اجرایی (بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و ...)
-    برنامه ریزی فعالیتهای مراکز درمانی و بیمارستان با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
-         نظارت و تأمین دارویی درمانگاه و بخش های مختلف
-         آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار، وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات.
-         رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در جهت رفع آنها(بوسیله تماس تلفنی با ریاست شبکه و مراجعه مستقیم به ایشان)
-         انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت جهت پیش بینی برنامه های اجرایی
-    نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اجرای مقررات و استانداردهای مربوطه
-         و بطور کلی نظارت و سرپرستی بر کار و مسئولیت پرسنل واحدهای مختلف تحت پوشش شبکه
 
معاونتهای موجود در شبکه:
* معاون اجرایی
* معاون بهداشتی
* معاون درمان
 
بخش های اداری:
رئيس شبكه
مسئول دفتر
حراست
روابط عمومي
امور حقوقي
فن آوري اطلاعات وارتباطات
نظارت بردرمان
غذا و دارو
 
امور عمومي و اداري :
شامل بخش هاي ستادي و پشتيباني :
کارگزینی، امور مالی ،تدارکات، ماشين نويسي ودبیرخانه، مرکز تلفن، امین اموال، نقلیه، انبار، حسابداری، كارپردازي ، تاسيسات ،نگهباني ، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي وبايگاني ،آموزش ضمن خدمت كاركنان
 
واحدهاي ستادي مركز بهداشت :
مسئول مركز، ستاد هماهنگي وارتقاء سلامت ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، مبارزه با بيماريها ( واگير و غيرواگير) ، بهداشت خانواده ، بهداشت مدارس، تغذيه ، بهداشت سلامت و جلب مشاركتهاي مردمي، بهداشت دهان ودندان ، آزمايشگاه آب ، زنجيره سرد ، امور دارويي ، دبيرخانه 
 
تعداد مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهری و روستایی با ذکر نام:
مرکز بهداشتی درمانی سعادت شهر و مرکز بهداشتی درمانی مادر سلیمان دو مرکز بهداشتی درمانی این شبکه می باشند.
 
  تعدادمراكز درماني و خانه های بهداشت:
تعداد قراردادی
تعداد پزشك
تعداد كاردان
تعداد بهورز
تعدادپايگاه بهداشتي
تعدادخانه هاي بهداشتي
تعدادمراكز بهداشتي ودرماني
رديف
2
3
6
21
1
12
روستايي
شهري
1
1
1 

 
 
 
 
-    طرح پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی مادر سلیمان از شهریور 84 با دو نفر پزشک و یک نفر ماما و در مرکز بهداشتی درمانی سعادتشهر از فروردین 85 با سه نفر پزشک و دو نفر ماما اجرا گردیده است ، که این مراکز در حال حاضر دارای واحدهای پذیرش – بهداشت خانواده – بهداشت محیط و حرفه ای – مبارزه با بیماریها – واکسیناسیون – داروخانه – تزریقات و پانسمان – آزمایشگاه- داندان پزشك- آزمايشگاه ازداوج و مواد مخدر  می باشند.
 
تعداد بیمارستان به تفکیک تخت – بخشها – تخصصها:
-         بیمارستان 58 تختخوابی امام جعفر صادق(ع) که در حال حاضر 45 تخت فعال دارد.
-    بخشها: اتفاقات – اتاق عمل – زایشگاه – ccu– کولیز – رادیولوژی – سونوگرافی – آزمایشگاه – داخلی – جراحی – اطفال – اعصاب و روان – فیزیوتراپی – اورتوپدي – زنان و زايمان -       ENT -درمانگاه تخصصی می باشند.
-    تخصصها: جراحی عمومی – زنان – اطفال – داخلی – رادیولوژی و سونوگرافی – دندانپزشکی – اورتوپدي – بیهوشی – روانپزشکی – پاتولوژي- پوست – قلب و عروق
-         متخصص (12نفر) – پزشک عمومی (14نفر)
 
تعداد داروخانه ها و آزمایشگاهها :
شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد دارای 3 داروخانه واقع در (بیمارستان – مرکز مادر سلیمان – مرکز سعادتشهر) می باشد که در حال حاضر داروخانه ها به بخش خصوصی واگذار شده است، همچنین این شبکه دارای 3 آزمایشگاه واقع در (بیمارستان و مرکز مادر سلیمان و سعادتشهر) می باشد.
 
اهم شاخصهای بهداشتی و درمانی منطقه در حال حاضر:
1-     درصد پوشش مراقبت از کودکان زیر 1سال: شهری 80% - روستایی 99%
2-     درصد پوشش مادران: شهری 84% - روستایی 99%
3-     استفاده از آب شرب بهداشتی: شهری 100% - روستایی 98%
4-     میزان زایمان بیمارستانی یا زایشگاه: شهری 100% - روستایی 98%
5-     تنظیم خانواده: شهری 50% - روستایی 5/64%
6-      تعداد رابطین بهداشتی: 10 نفر
7-     ضریب اشتغال تخت در سال 85
8-     نسبت پذیرش هر تخت بیمارستانی:
بخش زایشگاه (40%)، بخش جراحی (47%)، بخش اعصاب و روان(36%)، بخش داخلی (44%)، بخش اطفال (26%)، بخش ccu(50%)
9-     متوسط اعزام نیروها به مراکز استان:
بیمارستان: در سال 85 (218) مورد، پایگاه اورژانس115: در سال 85 به طور متوسط 90 مورد
10-                         درصد تعداد پزشک در هر 1000 نفر جمعیت: 4%
 
 
تعداد نیروهاي تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان پاسارگاد  
 
بهداشتي ودرماني
پشتيباني
ستاد شبكه و مركزبهداشت
------
----
31
رسمي
----
------
20
پيماني
------
------
10
4
قراردادي
 
 
3
طرحي
76
جمع كل
8
قراردادی 

 
 
بهداشتي ودرماني
پشتيباني
بيمارستان
8
3
11
رسمي
30
3
33
پيماني
15
10
25
قراردادي
 
17
-------
17
طرحي
99
جمع كل
13
قراردادی

 

175
جمع كل 

 
     
      شبكه بهداشت ودرمان پاسارگاد
بیمارستان امام جعفر صادق(ع):
بیمارستان امام جعفر صادق(ع) در تاریخ 22بهمن ماه 79 افتتاح گردیده، سرپرستی این بیمارستان را (از تاریخ فروردین 80 الی فرودین 83) آقای دکتر هادی آزادپور، (از تاریخ اردیبهشت 83 الی اسفند 84) آقای دکتر کمال فلاحی، (ازتاریخ فروردین 85 تا87) آقای دکتر مهران امامی را  بعهده داشته اند. و از سال 88تاكنون جناب آقاي دكتر كمال فخرپور رئيس شبكه بهداشت ودرمان پاسارگاد را  بعهده دارد.
-         در همان ابتداد بیمارستان با داشتن بخش اتفاقات در حالی که تنها 4 تخت بستری داشت در بهمن ماه 1379 افتتاح شد.
-    بعد از گذشت مدتی در اوایل سال 1380 بخشهای زایشگاه، آزمایشگاه و سلف سرویس راه اندازی و در تاریخ 1/7/1380 نیز بخش داخلی افتتاح و 10 تخت بستری در آن مستقر شد.
-    در شهریور ماه سال 81 مصادف با هفته دولت بخشهای سونوگرافی، رادیولوژی، اتاق عمل و جراحی راه اندازی و اولین عمل جراحی در تاریخ 20/9/81 که عمل APR بود توسط خانم دکر روانی پور انجام شد.
-         در شهریور ماه سال 82 باز هم مصادف با هفته دولت بخش کولیز و سپس بخش اطفال راه اندازی شد.
-    در خرداد ماه 83 همزمان با آزاد سازی خرمشهر بخش فیزیوتراپی در دی ماه همین سال (83) بخش دندانپزشکی به بخشهای بیمارستان اضافه شد.
-    در سال 84 مصادف با دهه فجر بخش اعصاب و روان نیز افتتاح شد و با افتتاح شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد در سال 85، بیمارستان امام جعفر صادق(ع) نیز زیر نظر این شبکه قرار گرفته و تاکنون فعالیت خود را ادامه می دهد.
-          
مساحت:
-         مساحت زیربنای بیمارستان(ساختمان درمانی به تفکیک هر طبقه جدا):
-         طبقه اول: 4638 متر طبقه دوم: 2903 متر طبقه سوم: 342 متر
-         کل مساحت زمین بیمارستان: 12هکتار (120 هزار متر) می باشد.
-         نوع سیستم برودتی بخشها: چیلر
-         نوع سیستم حرارتی بخشها: بویلر آب گرم
-         نوع سازه ساختمان: بتون کامل
* این بیمارستان زباله سوز، برق اضطراری، سیستم دفع فاضلاب دارد.
تخصصها و فعالیتهای فوق تخصصی موجود.
 
 
هم اکنون پزشکانی با تخصصهای زیر مشغول به کار می باشند:
-    زنان و زایمان، بیهوشی، جراحی عمومی، ENT، اطفال، داخلی، دندانپزشکی، سونوگرافی و رادیولوژی، روانپزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، بخش دندانپزشکی، فیزیوتراپی
تعداد درمانگاه، بخشهای درمانی، اتاق عملها و ...
بیمارستان دارای یک درمانگاه تخصصی که دارای پزشکهایی با تخصص های: جراحی عمومی، متخصص داخلی، زنان، اطفال، چشم پزشکی، ENT، متخصص بیهوشی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، سونوگرافی، روانپزشکی، پاتولوژی ، اورتوپدي  می باشد.
-    بخشهای درمانی شامل: بخش اتفاقات، داخلی، جراحی، اطفال، زنان، CCU، کولیز، اعصاب و روان، دندانپزشکی، رادیولوژی و سونوگرافی، آزمایشگاه می باشد و همچنین 3 عدد اتاق
 
شماره تلفن رسیدگی به پیشنهادات و شکایات:
-    شماره تلفن گویای: 07297223500 شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد با پاسخگویی مستقیم جناب آقای سیدمحمدصادق کشفی نژاد رئیس شبكه بهداشت ودرمان ).
-         همچنین با هماهنگي مسئول دفتر  هر هفته دفتر رئيس بصورت حضوری پاسخگوی شکایات و پیشنهادات می باشد .

 شبكه بهداشتي درماني شهرستان  پاسارگاد واقع در 105 كيلومتري شهر شيراز در يك مكان باستاني و كهن بين تخت جمشيد وپاسارگاد واقعه شده وازشمالاًبه شهرستان خرم بيدو جنوباً به شهرستان مرودشت و مجاورت شهرستان ارسنجان مي باشد واز نظر استراژيكي و سوقولجيشي داراي جايگاه خوبي در استان و كشور مي باشدوداراي هواي معتدل و چهارفصل مي باشد ويكي از موقعيت مهم اين شهرستان در جاده بين اللمللي ودر مسير راه آهن شيراز اصفهان وگلوگاه تجاري از بندر به تهران وشهرهاي شمالي كشورمي باشد وسدسيوند كه در زمان دولت نهم به بهره برداري رسيده است  بروي تنگه بلاغي ورودخانه سيوند كه به رود كر و درياچه بختگان مي ريزد بسته شده است كه مكان تفريحگاهي خوبي و تالاب و زيستگاهي براي پرنده گان مهاجر شده است

 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد در تاریخ 15/1/1385 افتتاح گردید و شامل واحدهای پشتیبانی شبکه ، مرکز بهداشت(خانه هاي بهداشتي)  و بیمارستان امام جعفر صادق (ع) سعادتشهر می باشد .

وظایف شبکه :

 

ارائه خدمات کیفی و کمی در زمینه نظام سلامت و درمان شهرستان 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-9 11:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ